O NÁS
KONTAKT, SBĚRNÁ MÍSTA
LABORATORNÍ SLUŽBY
PŘEDÁNÍ VZORKŮ, TERMÍNY
ÚPRAVY VZORKŮ
ANALÝZY ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ
SKUPINOVÉ ANALÝZY
PITNÁ VODA
AKVARIJNÍ VODA
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (PDF)
ZAŠLETE NÁM SVŮJ DOTAZ!
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
KARIÉRA
ALZ - Analytické laboratoře Zbraslav s.r.o., tel. 257 921 914, 257 923 814

Vážení zákazníci,

společnost ALZ, Analytické laboratoře Zbraslav s.r.o.,
již nepřijímá a nezpracovává nové zakázky.

V provozu nadále zůstává pouze sběrné místo v Mníšku pod Brdy, Vaši zakázku nově zpracuje akreditovaná laboratoř, která byla naším partnerem. V případě dotazů volejte prosím tel. č. 607 251 072. Děkujeme za Váš zájem.

Analýzy základních parametrů

Pro informace o aktuálních cenách analýz nás prosím kontaktujte.

Anorganické parametry


Matrice: čistá voda, odpadní voda, vodný výluh
 č.  Parametr  Metoda
 1  absorbance  UV, 254 nm
 2  ZNK 8,3 (acidita)  alkalimetrie
 3  KNK 4,5 (alkalita)  acidimetrie
 4  amonné ionty  fotometrie
 5  anionaktivní tenzidy (PAL)  fotometrie
 6  barva  fotometrie
 7  BSK5  kyslíková sonda
 8  dusičnany  fotometrie
 9  dusitany  fotometrie
 10  celkový dusík (anorganický),  neakreditovaná zkouška  výpočtem ze stanovení
 11  fluoridy  ISE
 12  fosforečnany  fotometrie
 13  celkový fosfor  fotometrie
 14  huminové látky  výpočtem
 15  chloridy  fotometrie
 16  chlor volný  kolorimetrie
 17  CHSKCr  fotometrie
 18  CHSKMn  Kobelova metoda
 19  křemík, neakreditovaná zkouška  fotometrie
 20  kyslík rozpuštěný,  neakreditovaná zkouška  jodometrie
 21  nerozpuštěné látky (105 °C)  gravimetrie
 22  CO2 agresivní  Heyerova metoda
 23  pach, neakreditovaná zkouška  senzoricky
 24  pH  potenciometrie
 25  rozpuštěné látky (105 °C)  gravimetrie
 26  sírany  turbidimetrie
 27  siřičitany  titračně
 28  sulfan (H2S), sulfidy  titračně
 29  Ca + Mg (tvrdost celková)  chelatometrie
 30  uhličitany, hydrogenuhličitany  výpočtem
 31  konduktivita  konduktometrie
 32  zákal  turbidimetrie
 33  nerozpuštěné látky žíhané  gravimetrie
 34  vápník  chelatometrie
 35  volný amoniak  fotometrie, výpočtem
 39  rozpuštěné látky žíhané (RAS)  gravimetrie
 39a  BSK5 a CHSKCr  fotometrie, kyslíková sonda
 39b  veškeré látky (105 °C)  gravimetrie
 39c  veškeré látky žíhané  gravimetrie
Poznámka:
Pro vody s mechanickým sedimentem bude podle nutnosti účtována filtrace


Stanovení kovů


Matrice: čistá a odpadní voda, vodný výluh, kyselý výluh, roztok po rozkladu
 č.  Parametr  Metoda
 40  Al (hliník)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 41  Ag (stříbro)  subdodávka
 42  As (arsen)  AAS - hydrid
 43  B (bor)  fotometrie
 44  Ba (Baryum)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 45  Be (berylium)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 46  Ca (vápník)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 47  Cd (kadmium)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 48  Co (kobalt)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 49  Cr (chrom celkový)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 50  CrVI (chrom šestimocný)  fotometrie
 52  Cu (měď)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 53  Fe (železo)  AAS - plamen
 53a  Fe (železo) rozpuštěné  AAS - plamen
 54  Hg (rtuť)  AMA 254
 55  K (draslík)  AAS - plamen
 56  Li (lithium)  AES - plamen
 57  Mg (hořčík)  AAS - plamen
 58  Mn (mangan)  AAS - plamen
 59  Mo (molybden)  subdodávka
 60  Na (sodík)  AAS - plamen
 61  Ni (nikl)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 62  Pb (olovo)  AAS - plamen
 AAS - kyveta
 62b  Sb (antimon)  AAS - hybrid
 63  Se (selen)  AAS - hybrid
 64  Sn (cín)  AAS - kyveta
 65  Sr (stroncium)  AAS - plamen
 66  V (vanad)  AAS - kyveta
 67  Zn (zinek)  AAS - plamen
 68  Hg (rtuť) v pevných materiálech     AMA 254
Poznámka:
Pro vody s mechanickým sedimentem bude podle nutnosti účtována filtrace


Sumární organické parametry


Matrice: čistá voda, odpadní voda, pevné materiály
 č.  Parametr  Metoda
70 AOX  subdodávka
71 EOX  subdodávka
72 EL  IČ spektrometrie
73 fenoly jednomocné  destilace + fotometrie
74a kyanidy celkové  destilace + ISE, subdodávka
74b kyanidy volné  destilace + ISE, subdodávka
75 Uhlovodíky C10-C40  GC chromatografie, subdodávka
76 NEL  IČ spektrometrie
77 EL + NEL  IČ spektrometrie
77a podíl ropné fáze  IČ spektrometrie
78a TOC (kapalný vzorek)  subdodávka
78b TOC (pevný vzorek)  subdodávka
79 DOC  subdodávka
79a TIC  subdodávka
Poznámka:
čistá voda - voda bez mechanického sedimentu
znečištěná voda - voda s mechanickým sedimentem
pevné materiály - zemina, kal, pevný odpad


Základní parametry bakteriologického a biologického rozboru


Matrice: čistá voda, odpadní voda, vodný výluh
 č.  Parametr
 80  Základní mikrobiologický rozbor pro individuální zásobení v rozsahu: počet kolonií při 22 °C a 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia coli
 81  Mikrobiologický rozbor v rozsahu: počet kolonií při 22 °C a 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia coli a enterokoky
 82  Jednotlivá stanovení (výše uvedená)
 83  Mikroskopický obraz: počet organizmů, živé organizmy, abioseston
 85  Pseudomonas aeruginosa
 89  Mikrobiologický a biologický rozbor vyrobené pitné vody (dle vyhl. 428/2001 Sb.): počet kolonií při 22 °C a 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens, počet organizmů, živé organizmy, abioseston
 90  Mikrobiologický rozbor monitor. vyrobené vody (dle vyhl. 428/2001 Sb.): počet kolonií při 22 °C a 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia coli a enterokoky
 91  Mikrobiologický a biologický rozbor monitor. surové vody (dle vyhl. 428/2001 Sb.): rozsah stejný jako v položce 90, navíc počet organizmů, živé organizmy, abioseston
 92  Bioluminiscenční test akutní toxicity
 93  Mikrobiologický rozbor - krácený podzemní voda (dle vyhlášky 252/2004 Sb.): počet kolonií při 22 °C a 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia coli
 94  Mikrobiologický a biologický rozbor - krácený povrchová voda (dle vyhlášky 252/2004 Sb.): jako v položce 93, navíc Clostridium perfringens, počet organizmů, živé organizmy, abioseston
 95  Mikrobiologický rozbor - úplný (dle vyhlášky 252/2004 Sb.): počet kolonií při 22 °C a 36 °C, enterokoky, koliformní bakterie, Escherichia coli, Clostridium perfringens, počet organizmů, živé organizmy, abioseston
 96  Clostridium perfingens
 97  Staphylococcus aureus


Základní parametry radiologického rozboru

- zajištěno subdodávkou
Matrice: čistá voda, odpadní voda, vodný výluh
 č.  Parametr
 100  Celková objemová aktivita alfa
 101  Celková objemová aktivita beta (včetně kontrolního stanovení draslíku)
 102  Stanovení radonu 222 Rn
 103  Stanovení alfa a beta aktivity (včetně kontrolního stanovení draslíku)
 104  Stanovení radia 226 Ra
 105  Stanovení uranu U


Specifické organické látky (SOL)


Matrice: čistá voda, odpadní voda, pevné materiály
 č.  Parametr  Metoda
110 lehké TOL: chlorethen, dichlorethany, dichloretheny, TCE, PCE  headspace GC/MS
110a TOL: DCE, TCE, PCE  stripování, headspace GC/MS
111 těkavé organické látky v rozsahu (BTX)  stripování, headspace GC/MS
112 těkavé organické látky v celém rozsahu  stripování, headspace GC/MS
113 stanovení PAU  extrakce GC/MS
114 stanovení PCB kongenery či suma  extrakce GC/ECD, GC/MS
115 stanovení chlorovaných pesticidů (OCP)  extrakce GC/ECD, GC/MS
116 stanovení chlorfenolů  extrakce GC/ECD, GC/MS
119 stanovení triazinových pesticidů  subdodávka
120 GC/MS dodaného koncentrátu, neakreditovaná zkouška  GC/MS
121 identifikace organické látky, neakreditovaná zkouška  GC/MS
122 organické látky v ovzduší, neakreditovaná zkouška  GC/MS
123 stanovení PCB a chlorovaných pesticidů  extrakce GC/ECD, GC/MS
126 stanovení PCB v miner. olejích  GC/ECD, GC/MS
Poznámka:
čistá voda - voda bez mechanického sedimentu
znečištěná voda - voda s mechanickým sedimentem, vodný výluh
pevné materiály - zemina, kal, pevný odpad

© 2013 www.rozbory.cz