O NÁS
KONTAKT, SBĚRNÁ MÍSTA
LABORATORNÍ SLUŽBY
PŘEDÁNÍ VZORKŮ, TERMÍNY
ÚPRAVY VZORKŮ
ANALÝZY ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ
SKUPINOVÉ ANALÝZY
PITNÁ VODA
AKVARIJNÍ VODA
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (PDF)
ZAŠLETE NÁM SVŮJ DOTAZ!
DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI
KARIÉRA
ALZ - Analytické laboratoře Zbraslav s.r.o., tel. 257 921 914, 257 923 814

Vážení zákazníci,

společnost ALZ, Analytické laboratoře Zbraslav s.r.o.,
již nepřijímá a nezpracovává nové zakázky.

V provozu nadále zůstává pouze sběrné místo v Mníšku pod Brdy, Vaši zakázku nově zpracuje akreditovaná laboratoř, která byla naším partnerem. V případě dotazů volejte prosím tel. č. 607 251 072. Děkujeme za Váš zájem.

Skupinové analýzy

Standardně provádíme následující skupinové analýzy. Pro informace o cenách nás prosím kontaktujte. Rádi pro Vás připravíme co nejvýhodnější nabídku.

 č.  Parametr
Cena v Kč
 135  Úplný chemický rozbor v rozsahu:
- zákal, barva, pach, konduktivita, pH, acidita, alkalita, forma CO2, rozpuštěné látky, vápník, hořčík, lithium, sodík, draslík, železo, mangan, amonné ionty, fluoridy, sírany, chloridy, uhličitany, dusitany, dusičnany, fosforečnany, výpočet bilance kationtů - aniontů, CHSKMn, absorbance, křemík
info na tel.
 136  Zkrácený chemický rozbor pro stavební účely v rozsahu:
- pH, acidita, alkalita, amonné ionty, chloridy, celková tvrdost, vápník, sírany, CO2 agresivní, konduktivita
info na tel.
 137  Orientační rozbor pro individuální zásobení pitnou vodou v rozsahu:
- amonné ionty, dusitany, dusičnany, oxidovatelnost (CHSKMn), železo, tvrdost vody
info na tel.
 138  Orientační rozbor pro individuální zásobení pitnou vodou v rozsahu:
- psychrofilní, mezofilní, koliformní bakterie a enterokoky
- amonné ionty, dusitany, dusičnany, oxidovatelnost (CHSKMn), železo, tvrdost vody
info na tel.
 139  Třída vyluhovatelnosti I dle Tab. č. 2.1 vyhlášky 294/2005
- DOC (rozpuštěný organický uhlík), fenolový index, chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, RL (rozpuštěné látky)
info na tel.
 140  Třída vyluhovatelnosti II dle Tab. č. 2.1 vyhlášky 294/2005
- DOC (rozpuštěný organický uhlík), chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky, pH
info na tel.
 141  Třída vyluhovatelnosti III dle Tab č. 2.1 vyhlášky 294/2005
- DOC (rozpuštěný organický uhlík), chloridy, fluoridy, sírany, As, Ba, Cd, Cr celkový, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Mo, rozpuštěné látky
info na tel.
 142  Rozbor odpadů dl Tab. č. 4.1 vyhlášky 294/2005 v rozsahu:
- BTEX, uhlovodíky C10 - C40, PAU, PCB, TOC
info na tel.
 143  Rozbor odpadu dle Tab. č. 10.1 vyhlášky 294/2005 v rozsahu:
- Kovy - As, Cd, Cr celkový, Hg, Ni, Pb, V (rozklad lučavkou)
– PAU, EOX, PCB, uhlovodíky C10 - C40, BTEX
info na tel.
143a  Test ekotoxicity dle Tab. č. 10.2 vyhlášky 294/2005 (subdodávka)
info na tel.
 144  Znečištění povrchových vod, výběr z ukazatelů 61/03 Sb., příloha č. 3:
- rozpuštěný kyslík, BSK5, CHSKCr, TOC, sulfan a sulfidy, pH, RL105, RL550, NL105, železo, mangan, volný amoniak, kyanidy volné, amoniakální dusík, dusitanový dusík, dusičnanový dusík, celkový fosfor, chloridy, sírany, vápník, hořčík, fluoridy, fenoly, anionaktivní tenzidy, NEL, veškeré kyanidy, aktivní chlor, bor, rtuť, kadmium, olovo, arsen, meď, chrom celk., cín, antimon, kobalt, nikl, zinek, hliník, molybden, vanad, stříbro, selen, baryum, berylium, celková aktivita alfa, celková aktivita beta, celková aktivita beta po odečtení 40K, radium, uran, koliformní bakterie, fekální koliformní bakterie, enterokoky, benzen, chlorbenzen, dichlorbenzeny, PCB, suma PAU, AOX, benzo(a)pyren, fluoranten, xyleny, toluen, naftalen, tetrachlormetan, trichlormetan, 1,2-dichloretan, 1,1,2-trichloreten, 1,1,2,2-tetrachloreten, gama-HCH , hexachlorbenzen, nitrobenzen, 1,2-cis-dichloreten, 1,2,4-trichlorbenzen, 2-monochlorfenol, 2,4-dichlorfenol, 2,4,6-trichlorfenol, pentachlorfenol, OCP, trichlorbenzeny, lehké TOL, atrazin, simazin
info na tel.
 146  Ukazatele množství látek v půdním vzduchu v rozsahu:
- NEL
- trichlorethen, tetrachlorethen, chlorované alifatické uhlovodíky
- benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny, styren
info na tel.
 147  Ukazatelé znečištění ve vypouštěných odpadních vodách dle 61/2003 Sb., příloha č. 1 (městské odpadní vody) v rozsahu:
- CHSKCr, BSK5, NL, amoniakální dusík, dusík anorganický, fosfor celkový
info na tel.
 148  Ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod bez AOX dle 254/2001 Sb. v rozsahu:
- CHSKCr, RAS, NL, fosfor celkový, amoniakální dusík, rtuť, kadmium
info na tel.
 148a  Ukazatele znečištění vypouštěných odpadních vod dle 254/2001 Sb. v rozsahu:
- CHSKCr, RAS, NL, fosfor celkový, amoniakální dusík, rtuť, kadmium, AOX
info na tel.
 152  Stanovení kovů metodou AAS dle 61/03 Sb., příloha č. 3 v rozsahu:
- bor, rtuť, kadmium, olovo, arsen, měď, chrom, chrom(VI), kobalt, nikl, zinek, hliník, molybden, vanad, stříbro, selen, baryum, berylium, antimon
info na tel.
 153  Stanovení kovů metodou AAS dle 61/03 Sb., příloha č. 1 (Strojírenská a elektrotechnická výroba) v rozsahu:
- hliník, železo, arsen, baryum, kadmium, kobalt, chrom, chrom(VI), měď, nikl, molybden, olovo, rtuť, selen, stříbro, cín, zinek
info na tel.
 156  Stanovení kovů metodou AAS dle vyhl. 13/1994 Sb. (ochrana zemědělského půdního fondu) v rozsahu:
- arsen, berylium, kadmium, kobalt, chrom, měď, rtuť, molybden, nikl, olovo, vanad, zinek
pozn.: včetně rozkladu lučavkou královskou
info na tel.
 157  Rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., krácený, povrchová voda v rozsahu:
- jako v položce 158 a navíc Clostridium perfringens, počet organizmů, živé organizmy a abioseston
info na tel.
 158  Rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., - krácený, podzemní voda v rozsahu:
- pach, chuť, barva, zákal
- pH, konduktivita, Cl volný, Fe, CHSKMn, dusičnany, dusitany, amonné ionty
- koliformní bakterie, počty kolonií při 22 °C a 36 °C, Escherichia coli
info na tel.
 158a  Rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., - krácený, podzemní voda v rozsahu:
- jako v položce 158 a navíc Mn, Al
info na tel.
 159  Rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 Sb., - úplný v rozsahu:
- pach, chuť, barva, zákal, TOC, kyanidy celkové
- pH, Na, konduktivita, amonné ionty, fluoridy, Clvolný, Fe, Al, CHSKMn, sírany, chloridy, dusičnany, dusitany, Ca+Mg, bromičnany, chloritany (subdodávky)
- As, Mn, Cr, Cd, Cu, Sb, Ni, Hg, Pb, Se, Be, B, Ag, Ca, Mg
- 1,2-dichlorethan, benzen, chlorethen, tetrachlorethen, trichlorethen, chloroform, benzo(a)pyren, PAU, akrylamid, pesticidní látky (OCP), trihalomethany
- Escherichia coli, enterokoky, počet kolonií při 22 °C a 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens, počet organizmů, živé organizmy, abioseston
info na tel.
 161  Jakost odebírané podzemní vody dle vyhlášky Mze č. 20/02 Sb., příloha 1:
- chloridy, sírany, amonné ionty, dusičnany, CHSKMn, měď, kadmium, olovo, pH
info na tel.
 162  Jakost odebírané povrchové vody dle vyhlášky MZe č. 20/02 Sb., příloha 2:
- pH, konduktivita, BSK5, CHSKCr, N-NH4, N-, NO3, celkový fosfor
info na tel.
 163  Úplný rozbor odebírané surové vody dle vyhl. 428/2001 Sb. v rozsahu:
- pH, barva, pach, teplota, konduktivita, dusičnany, amonné ionty, dusík celkový, fluoridy, chloridy, sírany, kyanidy, tenzidy, fosforečnany, fosfor celkový, CHSKMn, CHSKCr, BSK5, AOX, NEL, EL, nerozpuštěné látky sušené, fenoly, TOC, huminové látky, koliformní bakterie, termotolerantní koliformní bakterie, enterokoky, salmonely, živé organismy, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), pesticidní látky celkem (OCP), Fe, Mn, Cu, Zn, B, Be, Co, Ni, V, As, Cd, Cr celk,celk.Pb, Se, Hg, Ba
info na tel.
 164  Úplný rozbor vyrobené pitné vody dle vyhl. 428/2001 Sb. v rozsahu:
– amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, fluoridy, sírany, cloritany, bromičnany, pH, barva, pach, zákal, konduktivita, CHSKMn, tvrdost, chlor volný, huminové látky, KNK4,5, ZNK8,3. rozpuštěné látky, NEL, kyanidy
– E. coli, koliformní bakterie, enterokoky, počet kolonií při 22 °C a 36 °C, koliformní bakterie, Escherichia coli, enterokoky, Clostridium perfringens, počet organizmů, živé organismy, abioseston
– Sb, As, Be, B, Cd, Su, Cr, Pb, Mn, Hg, Ni, Se, Al, Fe, Ca, Mg
– tetrachlormethan, dichlormethan, 1,2-dichlorethan, 1,2-dichlorethylen, TCE, PCE, benzen, toluen, xyleny, ethylbenzen, chlorbenzen, trihalomethany, benzo(a)pyren, PAU a OCP
info na tel.
 165  Monitorovací rozbor vyrobené vody dle vyhl. 428/2001 Sb. v rozsahu:
– amonné ionty, dusitany, dusičnany, chloridy, sírany, chlor volný, KNK4,5, ZNK8,3, pH, barva, pach, zákal, konduktivita, CHSKMn, tvrdost, Ca, Mg, Mn, Fe, Al
– Escherichia coli, koliformní bakterie, enterokoky, počet kolonií při 22 °C a 36 °C
info na tel.
 166  Monitorovací rozbor surové vody dle vyhl. 428/2001 Sb. v rozsahu:
– stejné parametry jako v položce č. 165 a navíc: absorbance, huminové látky, NEL, nerozpuštěné látky, fosforečnany, kyslík rozpuštěný, BSK5, živé organizmy, počet organizmů, abioseston
info na tel.
 167  Rozbor vody ke koupání dle vyhl. 135/2004 Sb. v rozsahu:
– pH, CHSK Mn, Cl volný, amonné ionty, zákal, dusičnany, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, počet kolonií při 36 °C (+ legionella na přání za příplatek dle aktuální ceny subdodavatele)
info na tel.


© 2013 www.rozbory.cz